Excel VBAでyyyymmddの形式で取得したい時は yyymmdd = Format(Now(), "yyyymmdd") って感じで

ネタ元