PhraseExpressでYYYYMMDDを出力させる記述

 {#datetime -f yyyymmdd}