VBAで文字列を配列に格納

Dim v
v = Split("111,2222,33333", ",")