VB.NET Byte配列を文字列に変換する

UNICODE

Private Function UnicodeBytesToString( 
  ByVal bytes() As Byte) As String

  Return System.Text.Encoding.Unicode.GetString(bytes)
End Function

シフトJIS(SJIS)

  Private Function SJISBytesToString(ByVal bytes() As Byte) As String
    System.Text.Encoding.RegisterProvider(System.Text.CodePagesEncodingProvider.Instance)
    Return System.Text.Encoding.GetEncoding("Shift_JIS").GetString(bytes)
  End Function

ネタ元

docs.microsoft.com