MFCでリンク付きテキストの作り方

メンバクラスでCFont用意

private:
    CFont m_font;

初期化でスタティックテキストにCFont設定

// スタティックテキストに下線を引く
BOOL CXXXDlg::OnInitDialog() 
{
  CDialog::OnInitDialog();

  // フォントの作成
  m_font.CreateFont(12, 0, 0, 0, FW_DONTCARE, FALSE, TRUE, FALSE,
           SHIFTJIS_CHARSET, OUT_DEFAULT_PRECIS,
           CLIP_DEFAULT_PRECIS, DRAFT_QUALITY,
           DEFAULT_PITCH, _T("MS Pゴシック"));

  // スタティックテキストに設定
  GetDlgItem(IDS_URL)->SetFont(&m_font); 
  return TRUE;
}


ウイザードでWM_CTLCOLORイベントの関数追加。ここで色変える

// 色の変更
HBRUSH CXXXDlg::OnCtlColor(CDC* pDC, CWnd* pWnd, UINT nCtlColor) 
{
  HBRUSH hbr = CDialog::OnCtlColor(pDC, pWnd, nCtlColor);
  
  // コントロールを調べテキストを青に変更
  if(pWnd->m_hWnd == GetDlgItem(IDS_URL)->m_hWnd)
    pDC->SetTextColor(RGB(0, 0, 255));

  return hbr;
}

ウイザードでWM_SETCURSORイベントの関数追加。カーソルが来てたら、指カーソルに変更

// カーソルの変更
BOOL CXXXDlg::OnSetCursor(CWnd* pWnd, UINT nHitTest, UINT message) 
{
  if(pWnd == GetDlgItem(IDS_URL))
  {
    SetCursor(LoadCursor(NULL, IDC_HAND));
    return TRUE;
  }
  return CDialog::OnSetCursor(pWnd, nHitTest, message);
}